Stephanie Hau, Lili Wat, Jiaqi Xu, Xiren Wang, Charis Chu, Sitong Chen, Malena Yang, Yixuan Feng, Danielle Yu, Alice Zhang, Catherine Hui, Tracy Liu, Wei WangDanielle Yu, Alice ZhangWei Wang, Yixuan Feng, Jiaqi Xu, Sitong Chen, Malena Yang, Charis Chu, Tracy Liu, Catherine Hui, Xiren Wang, Danielle Yu, Alice Zhang, Stephanie Hau, Lili WatDanielle Yu, Alice ZhangTracy Liu, Wei Wang, Catherine Hui, Jiaqi Xu, Sitong Chen, Malena YangCatherine Hui, Alice Zhang, Danielle Yu, Malena Yang, Yixuan Feng, Wei Wang, Tracy Liu, Sitong Chen, Charis Chu, Xiren Wang, Jiaqi Xu, Lili Wat, Stephanie Hau(Back) Alice Zhang, Yixuan Feng, Jiaqi Xu, Xiren Wang, Sitong Chen, Malena Yang, Catherine Hui, Wei Wang, Tracy Liu (Front) Lili Wat, Danielle Yu, Stephanie Hau, Charis ChuYixuan Feng, Catherine Hui, Danielle Yu, Tracy Liu, Charis ChuYixuan Feng, Catherine Hui, Danielle Yu, Tracy Liu, Charis Chu, Stephanie Hau, Lili Wat, Jiaqi Xu, Xiren Wang, Alice Zhang, Wei Wang, Sitong Chen, Malena YangMalena Yang, Sitong ChenYixuan Feng, Catherine HuiLili Wat, Stephanie HauLili Wat, Charis ChuAsian Fusion Magazine Fall 2014