Tracy Liu, Catherine Hui, Danielle Yu, Malena Yang, Charis Chu, Jiaqi Xu, Stephanie Hau, Lili Wat, Xiren Wang, Sitong Chen, Yixuan Feng, Alice Zhang, Joyce Sheng, Wei WangCatherine HuiXiren WangDanielle YuCatherine HuiAlice ZhangCharis ChuWei Wang, Tracy Liu, Catherine Hui, Joyce Sheng, Sitong Chen, Malena Yang, Jiaqi Xu, Xiren Wang, Charis Chu, Lili Wat, Stephanie Hau, Yixuan Feng, Danielle Yu, Alice ZhangWei Wang, Joyce Sheng, Alice Zhang, Yixuan Feng, Sitong Chen, Xiren Wang, Lili Wat, Stephanie Hau, Jiaqi Xu, Charis Chu, Malena Yang, Danielle Yu, Catherine Hui, Tracy Liu(Back) Stephanie Hau, Jiaqi Xu, Beekman Boys, Lili Wat, Xiren Wang, Sitong Chen, Alice Zhang (Front) Tracy Liu, Yixuan Feng, Charis Chu, Malena Yang, Danielle Yu, Catherine Hui, Wei Wang, Joyce ShengCharis Chu, Tracy Liu, Yixuan Feng, Catherine Hui, Danielle Yu, Alice ZhangAsian Fusion Magazine Fall 2014