Tracy Liu, Catherine Hui, Danielle Yu, Malena Yang, Charis Chu, Jiaqi Xu, Stephanie Hau, Lili Wat, Xiren Wang, Sitong Chen, Yixuan Feng, Alice Zhang, Joyce Sheng, Wei WangTracy Liu, Catherine Hui, Danielle Yu, Malena Yang, Charis Chu, Jiaqi Xu, Stephanie Hau, Lili Wat, Xiren Wang, Sitong Chen, Yixuan Feng, Alice Zhang, Joyce Sheng, Wei WangCatherine Hui, Danielle Yu, Joyce Sheng, Wei WangCharis ChuXiren WangXiren WangLili WatJiaqi Xu, Malena YangSitong Chen, Charis Chu, Catherine HuiCharis ChuWei Wang, Joyce Sheng, Alice Zhang, Yixuan Feng, Sitong Chen, Xiren Wang, Lili Wat, Stephanie Hau, Jiaqi Xu, Charis Chu, Malena Yang, Danielle Yu, Catherine Hui, Tracy LiuWei Wang, Joyce Sheng, Alice Zhang, Tracy Liu, Catherine Hui, Danielle Yu, Yixuan Feng, Xiren Wang, Lili Wat, Stephanie Hau, Charis Chu, Malena Yang, Sitong Chen, Jiaqi XuAsian Fusion Magazine Fall 2014